Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu tại Hội nghị. 
Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương khẳng định, năm 2016 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; mặc dù tình hình còn nhiều khó khăn, phức tạp, song Quân ủy Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt, toàn diện các nhiệm vụ được giao. Nổi bật là Quân ủy Trung ương đã tham mưu với Đảng, Nhà nước thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chủ động nắm, dự báo tình hình, phối hợp, xử lý kịp thời các tình huống không để bị động, bất ngờ; hoạt động đối ngoại quốc phòng được tăng cường và đạt hiệu quả thiết thực. Quân ủy Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo Quân đội tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt trong bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; xây dựng nền quốc phòng toàn dân; phòng chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả chiến tranh. Chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội được nâng lên; trận địa chính trị, tư tưởng của Đảng trong Quân đội được giữ vững và tăng cường. Đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội ngày càng được cải thiện; nội bộ đoàn kết thống nhất cao; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên. Toàn quân luôn vững vàng, kiên định, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh: Năm 2017, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Đối với nước ta, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, cũng còn nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, vì vậy Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu. Cụ thể, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cần lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng nắm tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xử lý thắng lợi các tình huống, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hội nhập quốc tế và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, xây dựng lòng tin chiến lược, góp phần nâng cao vị thế quân đội và thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội, lãnh đạo toàn quân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao./. 
Theo TTXVN