Nóng: Bổ nhiệm và thuyên chuyển các linh mục Giáo phận Vinh.

Thúy Sơn
Theo thông tin chúng tôi mới nhận được từ Tòa Giám mục xã Đoài, ngày 04/2/2016 Giám mục Giáo phận Vinh PhaoLô Nguyễn Thái Hợp đã ký Quyết định số 0217/QĐ – TGM Về việc Bổ nhiệm và thuyên chuyển các linh mục.
Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp


          Theo đó tại Nghệ An có 61 vị; Hà Tĩnh có 27 vị; Quảng Bình có 20 vị được bổ nhiệm, điều chuyển. Cụ thể: 
I.  TỈNH NGHỆ AN
1.  Linh mục Antôn Nguyễn Văn Thanh, nguyên Cha xứ Giáo xứ Thanh Dạ, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, nay được bổ nhiệm làm Cha xứ Giáo xứ Phú Linh, xã Diễn Tân, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.
2.  Linh mục Phaolô Trần Ngọc Du, nguyên Cha xứ Giáo xứ Đồng Troóc, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, nay được bổ nhiệm làm Quản hạt Vàng Mai và Cha xứ Giáo xứ Thanh Dạ, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
3.  Linh mục Giuse Nguyễn Đình Linh, nguyên Cha xứ Giáo xứ Đăng Cao, xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, nay được bổ nhiệm làm Cha xứ Giáo xứ Bến Đén, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.
4.  Linh mục Antôn Đinh Văn Minh, nguyên Cha xứ Giáo xứ Yên Hòa, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, nay được bổ nhiệm làm Cha xứ Giáo xứ Đăng Cao, xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.
5.  Tân linh mục Phaolô Hồ Văn Trường, Giáo xứ Vạn Lộc, được bổ nhiệm làm Cha xứ Giáo xứ Yên
Hòa, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.
6.  Linh mục Giuse Nguyễn Quang Trung, nguyên Cha xứ Giáo xứ Văn Phú, xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, nay được bổ nhiệm làm Cha xứ Giáo xứ Dĩ Lễ, xã Quỳnh Lộc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
7.  Tân linh mục Giuse Nguyễn Văn Quy, Giáo xứ Mẫu Lâm, được bổ nhiệm làm Cha Quản nhiệm Chuẩn giáo xứ Cự Tân, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
8.  Linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Liêm, nguyên Cha xứ Giáo xứ Trang Đen, xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, được bổ nhiệm làm Cha xứ Giáo xứ Yên Lưu, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
9.  Tân linh mục Giuse Nguyễn Văn Thương, Giáo xứ Cẩm Trường, được bổ nhiệm làm Cha xứ Giáo xứ Trang Đen, xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
10. Linh mục Phêrô Ngô Đức Viết, nguyên Cha xứ Giáo xứ Đồng Tâm, xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, nay được bổ nhiệm làm Cha xứ Giáo xứ Hiền Môn, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
11. Tân Linh mục Giuse Thái Viết Yên, Giáo xứ Mỹ Khánh, được bổ nhiệm làm Cha xứ Giáo xứ Đồng Tâm, xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.
12. Linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Ngữ, nguyên Cha xứ Giáo xứ Đồng Lèn, xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, nay được bổ nhiệm làm Cha Quản nhiệm Chuẩn Giáo xứ Đông Kiều, xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.
13. Linh mục Phêrô Lê Đức Bắc, SVD, nguyên Cha xứ Giáo xứ Vĩnh Giang, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, nay được bổ nhiệm làm Cha xứ Giáo xứ Đồng Lèn, xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.
14. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Kha, SVD, nguyên Cha Phó Giáo xứ Vĩnh Giang, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, nay được bổ nhiệm làm Cha phó Giáo xứ Đồng Lèn, xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.
15. Tân linh mục Phêrô Nguyễn Đức Kiên, Giáo xứ Hội Yên, được bổ nhiệm làm Cha xứ Giáo xứ Vĩnh Giang, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.
16. Linh mục GB. Nguyễn Duy An, OFM, nguyên Cha xứ Giáo xứ Lộc Thủy, xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, nay đảm trách công việc của Hội Dòng.
17. Linh mục GB. Đinh Công Đoàn, nguyên Quản hạt Bột Đà và Cha xứ Giáo xứ Bột Đà, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, nay được bổ nhiệm làm Cha xứ Giáo xứ Lộc Thủy, xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
18. Linh mục Giuse Hoàng Thái Lân, nguyên Cha xứ Giáo xứ Yên Đại, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, nay được bổ nhiệm làm Quản hạt Bột Đà và Cha xứ Giáo xứ Bột Đà, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
19. Linh mục GB. Hoàng Xuân Lập, nguyên Cha xứ Giáo xứ Vạn Lộc, xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nay được bổ nhiệm làm Cha xứ Giáo xứ Yên Đại, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
20. Tân linh mục Giuse Tô Văn Toản, Giáo xứ Đức Lân, được bổ nhiệm làm Cha phó Giáo xứ Yên Đại, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, đặc trách Sinh viên Giáo phân Vinh.
21. Linh mục Antôn Nguyễn Quang Trung, nguyên Cha xứ Giáo xứ Vạn Phần, xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, nay được bổ nhiệm làm Cha xứ Giáo xứ Vạn Lộc, xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, kiêm Tuyên úy Cộng đoàn Mến Thánh Giá Vạn Lộc.
22. Linh mục Phêrô Hoàng Khanh Nguyễn Duy Khanh, nguyên Cha xứ Giáo xứ Lưu Mỹ, xã Trù Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, nay được bổ nhiệm làm Cha xứ Giáo xứ Vạn Phần, xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.
23. Linh mục Antôn Hoàng Trung Hoa, nguyên Cha xứ Giáo xứ Nghĩa Thành, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, nay được bổ nhiệm làm Cha xứ Giáo xứ Lưu Mỹ, xã Trù Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, kiêm Tuyên úy Cộng đoàn Mến Thánh Giá Lưu Mỹ.
24. Linh mục Đaminh Phạm Đăng Khoa, CM, nguyên Cha xứ Giáo xứ Phú Xuân, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, nay được bổ nhiệm làm Cha xứ Giáo xứ Nghĩa Thành, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.
25. Tân linh mục GB. Nguyễn Thanh Thiên, Giáo xứ Yên Đại, được bổ nhiệm làm Cha xứ Giáo xứ Phú Xuân, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
26. Linh mục Antôn Hồ Hữu Thông, OP, nguyên Cha xứ Giáo xứ Trung Song, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, nay đảm trách công việc của Hội Dòng.
27. Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Liêm, nguyên Cha xứ Giáo xứ Tân Diên, xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, nay được bổ nhiệm làm Cha xứ Giáo xứ Trung Song, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.
28. Tân linh mục Giuse Nguyễn Quang Minh, Giáo xứ Thanh Tân, được bổ nhiệm làm Cha xứ Giáo xứ Tân Diên, xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.
29. Linh mục Gioan Nguyễn Đức Quyến, nguyên Cha xứ Giáo xứ Yên Lý, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, nay được bổ nhiệm làm Cha Quản nhiệm Giáo họ độc lập Bắc Thịnh, xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
30. Linh mục Antôn Lê Mạnh Kiện, nguyên Cha xứ Giáo xứ Khe Gát, xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, nay được bổ nhiệm làm Cha xứ Giáo xứ Yên Lý, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.
31. Linh mục Giuse Phạm Hòa, nguyên Cha xứ Giáo xứ Làng Rào, xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, nay được bổ nhiệm làm Cha Quản nhiệm Chuẩn Giáo xứ Hòa Bình, xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.
32. Tân linh mục Antôn Nguyễn Văn Định, Giáo xứ Xuân Mỹ, được bổ nhiệm làm Cha xứ Giáo xứ Làng Rào, xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.
33. Linh mục Giuse Nguyễn Đình Cao, nguyên Cha xứ Giáo xứ Hâu Thành, xã Quang Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, nay đảm trách công việc của Hội Dòng.
34. Tân linh mục Giuse Nguyễn Đình Kính, Giáo xứ Thanh Dạ, được bổ nhiệm làm Cha xứ Giáo xứ Hậu Thành, xã Quang Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.
35. Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Quang, nguyên Cha xứ Giáo xứ Trang Nứa, xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, nay được thuyên chuyển vào Đại Chủng Viện Phanxicô Xavie Vinh-Thanh, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
36. Linh mục Phêrô Nguyễn Ngọc Giao, nguyên Cha xứ Giáo xứ Lãng Điền, xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, nay được bổ nhiệm làm Cha xứ Giáo xứ Trang Nứa, xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, kiêm Tuyên úy Cộng đoàn Mến Thánh Giá Trang Nứa.
37. Tân linh mục Phêrô Lê Xuân An, Giáo xứ Yên Lý, được bổ nhiệm làm Cha xứ Giáo xứ Lãng Điền, xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.
38. Linh mục Antôn Hoàng Đức Luyến, nguyên Cha xứ Giáo xứ Sơn La, xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, nay được bổ nhiệm làm Cha Quản nhiệm Giáo họ độc lập Xuân Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
39. Tân linh mục Micae Hồ Trung Dũng, Giáo xứ Thanh Dạ, được bổ nhiệm làm Cha xứ Giáo xứ Sơn La, xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
40. Linh mục FX. Hoàng Sỹ Hướng, nguyên Quản hạt Xã Đoài và Cha xứ Giáo xứ Xã Đoài, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, nay được bổ nhiệm làm Quản hạt Vạn Lộc và Cha xứ Giáo xứ Quy Chính, xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, kiêm Tuyên úy Cộng đoàn Mến Thánh Giá và Cộng đoàn Thừa Sai Bác ái tại Quy Chính.
41. Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Vinh, nguyên Quản hạt Cầu Rầm và Cha xứ Giáo xứ Cầu Rầm, phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, nay được bổ nhiệm làm Đại Diện giám mục vùng Nghệ An với quyền thông thường dành cho Tong Đại diện, kiêm Quản hạt Xã Đoài và Cha xứ Giáo xứ Xã Đoài, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
42. Tân linh mục Giuse Trương Văn Hân, Giáo xứ Đức Lân, được bổ nhiệm làm Cha phó Giáo xứ Xã Đoài, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
43. Linh mục Giuse Nguyễn Công Bắc, nguyên Quản hạt Vạn Lộc và Cha xứ Giáo xứ Quy Chính, xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nay được bổ nhiệm Quản hạt Cầu Rầm và Cha xứ Giáo xứ Cầu Rầm, phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
44. Tân linh mục Giuse Chu Đình Trường, Giáo xứ Đạo Đồng, được bổ nhiệm làm Cha Quản nhiệm Chuẩn Giáo xứ Bàn Thạch, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.
45. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Thắng, nguyên Cha xứ Giáo xứ Bùi Ngọa, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, nay được phép nghỉ công việc mục vụ giáo xứ để tham gia Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót.
46. Tân linh mục Giuse Phan Văn Danh, Giáo xứ Vĩnh Hòa, được bổ nhiệm làm Cha xứ Giáo xứ Bùi Ngọa, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.
47. Linh mục Giuse Trần Văn Đồng, nguyên Cha xứ Giáo xứ Tân Yên, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, nay được thuyên chuyển vào Đại Chủng Viện Phanxicô Xavie Vinh-Thanh, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
48. Linh mục Phêrô Nguyễn Hiệu Phượng, Cha giáo Đại Chủng Viện Phanxicô Xavie Vinh-Thanh, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, được bổ nhiệm làm Cha xứ Giáo xứ Tân Yên, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
49. Linh mục GB. Hoàng Đông Dương, nguyên Cha xứ Giáo xứ Trung Hâu, xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, nay được thuyên chuyển vào Đại Chủng Viện Phanxicô Xavie Vinh-Thanh, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
50. Linh mục Gioan Nguyễn Hồng Pháp, Cha giáo Đại Chủng Viện Phanxicô Xavie Vinh- Thanh, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, được bổ nhiệm làm Cha xứ Giáo xứ Trung Hậu, xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
51. Linh mục FX. Chu Đức Tuệ, nguyên Cha xứ Giáo xứ Vĩnh Phước, xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, nay được bổ nhiệm làm Cha Quản nhiệm Chuẩn Giáo xứ Yên Thịnh, xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.
52. Tân linh mục GB. Nguyễn Đức Nghĩa, Giáo xứ Đồng Lam, được bổ nhiệm làm Cha phó Giáo xứ Ngọc Liễn, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An và phục vụ tại Phòng khám Đa khoa Tòa Giám mục Xã Đoài.
53. Tân linh mục Phêrô Nguyễn Như Thao, Giáo xứ Thượng Nậm, được bổ nhiệm làm Cha xứ Giáo xứ Đồng Vông, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
54. Linh mục Giuse Hoàng Đức Nhân, nguyên Cha xứ Giáo xứ La Nham, xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, nay được bổ nhiệm làm Cha xứ Giáo xứ Mỹ Dụ, xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.
55. Linh mục Phêrô Trần Văn Niên, nguyên Cha xứ Giáo xứ Phù Long, xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, nay được bổ nhiệm làm Cha xứ Giáo xứ La Nham, xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
56.           Tân linh mục GB. Nguyễn Đình Lĩnh, Giáo xứ Bảo Nham, được bổ nhiệm làm Cha xứ Giáo xứ Phù Long, xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.
57.           Linh mục Phaolô Phan Thành Ngữ, nguyên Cha phó Giáo xứ Cầu Rầm, phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, nay được bổ nhiệm làm Cha Quản nhiệm Giáo họ độc lập Xuân Am, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.
58.           Tân linh mục Phêrô Nguyễn Văn Ninh, Giáo xứ Văn Hạnh, được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Tiền Chủng Viện Xã Đoài, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
59.           Tân linh mục Phêrô Trần Cầu Hoa, Giáo xứ Đồng Lam, được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Tiền Chủng Viện Xã Đoài, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, đặc trách Lớp Dự tu ơn gọi linh mục giáo phân.
60.           Linh mục FX. Nguyễn Hồng Ân, nguyên Trưởng Ban Truyền thông giáo phân, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, nay được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Tòa Giám mục Phó Chưởng ấn Tòa Giám mục, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
61.           Tân linh mục Giuse Trần Văn Học, Giáo xứ Tràng Đình, được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Truyền thông giáo phận, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
1.    Linh mục GB. Lê Bá Phượng, nguyên Cha xứ Giáo xứ Hòa Thắng, xã Thạch Tượng, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, nay được bổ nhiệm làm Cha xứ Giáo xứ Chân Thành, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
2.    Linh mục Phêrô Hoàng Quốc Phong, nguyên Cha xứ Giáo xứ Vạn Thành, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, nay được bổ nhiệm làm Cha xứ Giáo xứ Hòa Thắng, xã Thạch Tượng, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
3.    Linh mục FX. Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Cha xứ Giáo xứ Kim Lâm, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, nay được bổ nhiệm làm Cha xứ Giáo xứ Vạn Thành, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.
4.    Linh mục Phêrô Nguyễn Huy Hoàng, nguyên Quản hạt Can Lộc và Cha xứ Giáo xứ Tiếp Võ, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, nay được bổ nhiệm làm Cha xứ Giáo xứ Kim Lâm, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
5.    Linh mục GB. Trần Văn Trinh, nguyên Cha xứ Giáo xứ Kẻ Mui, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, nay được bổ nhiệm làm Quản hạt Can Lộc và Cha xứ Giáo xứ Tiếp Võ, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
6.    Tân linh mục Gioan Đinh Văn Huy, Giáo xứ Mô Vĩnh, được bổ nhiệm làm Cha xứ Giáo xứ Kẻ Mui, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
7.    Linh mục Phaolô Đậu Tiến Sỹ, nguyên Cha xứ Giáo xứ Phương Mỹ, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, nay được bổ nhiệm làm Cha Quản nhiệm Chuẩn Giáo xứ Đức Vọng, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
8.    Tân linh mục Antôn Nguyễn Văn Đoàn, Giáo xứ Tân Lộc, được bổ nhiệm làm Cha xứ Giáo xứ Phương Mỹ, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
9.    Tân linh mục Giuse Phạm Đình Trị, Giáo xứ Bột Đà, được bổ nhiệm làm Cha Quản nhiệm Chuẩn Giáo xứ Tân Vĩnh, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
10. Linh mục Micae Trần Phúc Bách, nguyên Cha xứ Giáo xứ Vĩnh Phước, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, nay được bổ nhiệm làm Cha xứ Giáo xứ Tân Thành, xã Nhân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
11. Linh mục Phêrô Phan Văn Sen, nguyên Cha xứ Giáo xứ Đông Cường, xã Đức Long, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, nay được bổ nhiệm làm Cha xứ Giáo xứ Vĩnh Phước, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.
12. Tân linh mục Phêrô Trần Phúc Trì, Chuẩn Giáo xứ Tân Vĩnh, được bổ nhiệm làm Cha xứ Giáo xứ Đông Cường, xã Đức Long, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.
13. Linh mục Antôn Nguyễn Văn Hoàng, nguyên Cha xứ Giáo xứ Thọ Vực, xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, nay được bổ nhiệm làm Cha xứ Giáo xứ Kẻ Tùng, xã Đức La, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.
14. Tân linh mục GB. Nguyễn Ngọc Hùng, Giáo xứ Mỹ Lộc, được bổ nhiệm làm Cha xứ Giáo xứ Thọ Vực, xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
15. Linh mục Đaminh Kiều Ngọc Linh, MF, nguyên Cha xứ Giáo xứ Mỹ Lộc, xã Bình Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, nay đảm trách công việc của Hội Dòng.
16. Linh mục Phêrô Trần Phúc Chính, nguyên Quản hạt Văn Hạnh và Cha xứ Giáo xứ Văn Hạnh, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, nay được bổ nhiệm làm Cha xứ Giáo xứ Mỹ Lộc, xã Bình Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
17. Linh mục Micae Hoàng Xuân Hường, nguyên Quản hạt Hòa Ninh và Cha xứ Giáo xứ Hòa Ninh, xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, nay được bổ nhiệm làm Quản hạt Văn Hạnh và Cha xứ Giáo xứ Văn Hạnh, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
18. Tân linh mục GB. Hoàng Văn Tự, Giáo xứ Đồng Vông, được bổ nhiệm làm Cha xứ Giáo xứ Hòa Mỹ, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
19. Linh mục Phêrô Nguyễn Huy Hiền, nguyên Cha xứ Giáo xứ Mỹ Dụ, xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, nay được bổ nhiệm làm Cha xứ Giáo xứ Tân Phương, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
20. Linh mục Giuse Hoàng Đại Tĩnh, nguyên Cha phó Giáo xứ Tràng Lưu, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, nay được bổ nhiệm làm Cha xứ Giáo xứ Tri Bản, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
21. Linh mục Phêrô Phan Văn Đồng, nguyên Cha xứ Giáo xứ Quý Hòa, xã Kỳ Hà, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, nay được bổ nhiệm làm Cha Quản nhiệm Chuẩn Giáo xứ Cửa Sót, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
22. Tân linh mục Antôn Nguyễn Xuân Bá, Giáo xứ Thu Chỉ, được bổ nhiệm làm Cha xứ Giáo xứ Quý Hòa, xã Kỳ Hà, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
23. Tân linh mục GB. Bùi Khiêm Cường, Giáo xứ Kẻ Tùng, được bổ nhiệm làm Cha Quản nhiệm Chuẩn Giáo xứ Hoành Sơn, phường Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
24. Tân linh mục GB. Lưu Ngọc Hùng, Giáo xứ Thọ Ninh, được bổ nhiệm làm Cha Quản nhiệm Chuẩn Giáo xứ Kim Sơn, phường Kỳ Khang, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
25. Linh mục Phêrô Hoàng Anh Ngợi, nguyên Cha xứ Giáo xứ Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, nay được bổ nhiệm làm Cha Quản nhiệm Chuẩn Giáo xứ Vĩnh Luật, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
26.Linh mục GB. Nguyễn Minh Dương, nguyên Cha xứ Giáo xứ Chày, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, nay được bổ nhiệm làm Cha Quản nhiệm Chuẩn Giáo xứ Hương Bình, xã Thạch Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
27.Tân linh mục GB. Nguyễn Duy Hướng, Giáo xứ Xã Đoài, được bổ nhiệm làm Cha xứ Giáo xứ Kẻ Vang, xã Phương Điền, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
1.    Linh mục Gioan Nguyễn Phương Hướng, nguyên Cha xứ Giáo xứ Tân Thành, xã Nhân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, nay được bổ nhiệm làm Quản hạt Nguồn Son và Cha xứ Giáo xứ Đồng Troóc, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
2.    Linh mục GB. Phạm Quang Long, nguyên Cha xứ Giáo xứ Kẻ Tùng, xã Đức La, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, nay được bổ nhiệm làm Cha Quản nhiệm Chuẩn Giáo xứ Minh Tú, xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.
3.    Linh mục Phêrô Nguyễn Xuân Đình, nguyên Cha xứ Giáo xứ Hòa Mỹ, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, nay được bổ nhiệm làm Quản hạt Hòa Ninh và Cha xứ Giáo xứ Hòa Ninh, xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.
4.    Linh mục Antôn Nguyễn Thanh Tịnh, nguyên Phó Chánh Văn Phòng Tòa Giám mục Xã Đoài, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, nay được bổ nhiệm làm Cha xứ Giáo xứ Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, kiêm Giáo xứ Vĩnh Phước.
5.    Linh mục Micae Trần Trung Năng, nguyên Cha xứ Giáo xứ Tam Trang, xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, nay được bổ nhiệm làm Cha xứ Giáo xứ Tân Phong, phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.
6.    Tân linh mục Phêrô Nguyễn Đức Nghĩa, Giáo xứ Đồng Sơn, được bổ nhiệm làm Cha xứ Giáo xứ Tam Trang, xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
7.    Tân linh mục Phêrô Nguyễn Ngọc Đông, Giáo xứ Liên Hòa, được bổ nhiệm làm Cha phó Giáo xứ Nhân Thọ, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.
8.    Linh mục Gioan Nguyễn Văn Hữu, nguyên Cha xứ Giáo xứ Gia Hưng, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, nay được bổ nhiệm làm Cha xứ Giáo xứ Văn Phú, xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.
9.    Linh mục Phêrô Nguyễn Đại, nguyên Cha xứ Giáo xứ Tân Mỹ, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, nay được bổ nhiệm làm Cha xứ Giáo xứ Gia Hưng, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
10.Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Phú, nguyên Cha xứ Giáo xứ Cồn Nâm, xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, nay được bổ nhiệm làm Cha xứ Giáo xứ Tân Mỹ, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.
11.Linh mục Phêrô Nguyễn Huy Thiết, nguyên Cha xứ Giáo xứ Giáp Tam, xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, nay được chấp thuận nghỉ hưu.
12.Tân linh mục Giuse Trương Văn Thực, Giáo xứ Tam Trang, được bổ nhiệm làm Cha xứ Giáo xứ Cồn Nâm, xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, kiêm Giáo xứ Giáp Tam.
13.Linh mục Micae Hồ Thái Bạch, nguyên Cha xứ Giáo xứ Liên Hòa, xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, nay được bổ nhiệm làm Cha Quản nhiệm Chuẩn Giáo xứ Thanh Hà, xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.
14.Tân linh mục Phêrô Thân Văn Chính, Giáo xứ Trại Lê, được bổ nhiệm làm Cha xứ Giáo xứ Liên Hòa, xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.
15.Linh mục Giuse Phan Văn Hiệu, nguyên Quản nhiệm Chuẩn Giáo xứ Cửa Sót, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, nay được bổ nhiệm làm Cha xứ Giáo xứ Chày, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
16.Tân linh mục Phêrô Lê Hữu Trường, Giáo xứ Đông Yên, được bổ nhiệm làm Cha xứ Giáo xứ Khe Gát, xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
17.Linh mục Bonaventura Trương Văn Vút, nguyên Cha xứ Giáo xứ Đá Nện, xã Thanh Thạch, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, nay được bổ nhiệm làm Cha Quản nhiệm Chuẩn Giáo xứ Lâm Sơn, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.
18.Linh mục Giuse Chu Quang Hải, nguyên Cha xứ Giáo xứ Sen Bàng, xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, nay được bổ nhiệm làm Cha xứ Giáo xứ Đá Nện, xã Thanh Thạch, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.
19.Tân linh mục Giuse Nguyễn Văn Thiện, Giáo xứ Gia Hưng, được bổ nhiệm làm Cha xứ Giáo xứ Sen Bàng, xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
20.Linh mục Vincente Điếm Cao Dương Đông, Cha xứ Giáo xứ Yên Giang, xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, kiêm Chuẩn Giáo xứ Thanh Thủy, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Nóng: Bổ nhiệm và thuyên chuyển các linh mục Giáo phận Vinh. Nóng: Bổ nhiệm và thuyên chuyển các linh mục Giáo phận Vinh. Reviewed by Sân Đình on 00:29 Rating: 5
Liên hệ gửi bài đăng: [email protected] Được tạo bởi Blogger.