CẢNH GIÁC VỚI THỦ ĐOẠN XUYÊN TẠC BẢN CHẤT CÁCH MẠNG CỦA QUÂN ĐỘI

Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động đang tìm mọi cách chống phá cách mạng Việt Nam, trong đó chúng xuyên tạc bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhiều chiêu thức thâm độc, lúc ngấm ngầm, lúc công khai.
Bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam được thể hiện trong lời khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Bản chất, truyền thống đó là mục tiêu, lý tưởng phấn đấu, niềm vinh dự, tự hào của lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương và đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương đã đến thăm, kiểm tra tổng hợp công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của một số đơn vị 

tại Trường bắn Quốc gia khu vực 1.


Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động đang tìm mọi cách chống phá cách mạng Việt Nam, trong đó chúng xuyên tạc bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhiều chiêu thức thâm độc, lúc ngấm ngầm, lúc công khai. 
Âm mưu của kẻ địch là, với một quân đội cách mạng được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, giáo dục, rèn luyện 73 năm qua thì không thể đánh bằng các biện pháp tấn công trực diện mà thực hiện nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hòng thẩm thấu từng bước, “pha loãng chính trị”, làm cho quân đội biến chất từ từ để tiến tới vô hiệu hóa quân đội khi có đủ các điều kiện và thời cơ. 
Các thế lực thù địch, phản động và cả những kẻ cơ hội chính trị hy vọng thực hiện kế sách “mưa dầm, thấm lâu”, từng bước làm phai nhạt, tiến tới xóa bỏ bản chất, truyền thống của Quân đội ta. Gần đây, lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, truyền thông, tiến trình dân chủ hóa đời sống xã hội, các thế lực thù địch đã đồng loạt sử dụng các “đòn tấn công mềm” hòng tạo ra sự hoang mang, dao động, sự mơ hồ về nhận thức trong nhân dân và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. 
Theo lập luận của họ, sứ mệnh tối cao của quân đội là bảo vệ độc lập chủ quyền của dân tộc, bảo vệ lợi ích quốc gia, trung thành với Tổ quốc, với nhân dân. Do đó chỉ cần nhấn mạnh tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội là đã bao hàm đầy đủ ý nghĩa, vai trò và chức năng của quân đội, không nhất thiết phải đề cập tính Đảng, tính giai cấp của quân đội trong điều kiện hiện nay. Nói cách khác là thủ đoạn tuyên truyền đòi phi chính trị hóa quân đội.
Ý đồ thâm hiểm của các kiểu lập luận trên đây thực chất là họ muốn phủ nhận bản chất giai cấp công nhân của quân đội, thoát ly quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, từng bước làm chuyển hóa bản chất chính trị của quân đội, làm cho quân đội mất phương hướng, mục tiêu chính trị, xa rời lý tưởng của Đảng, xa rời bản chất của một quân đội cách mạng, không còn là công cụ bạo lực sắc bén để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. 
Xét đến cùng, việc tung ra và cổ súy cho những luận điệu đó không nằm ngoài mục tiêu xuyên tạc, phá hoại bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội ta mà các thế lực thù địch lâu nay kiên trì theo đuổi. 
Chúng đã và đang triệt để lợi dụng các vấn đề chính trị - xã hội để kêu gọi “phi chính trị hóa” quân đội, hòng làm cho quân đội mất phương hướng chính trị, phai nhạt mục tiêu lý tưởng cách mạng, tự tách ra khỏi Đảng, xa rời nhân dân, mất sức chiến đấu, làm lu mờ bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội ta. 
Chúng lợi dụng tiến trình dân chủ hóa đời sống xã hội, lợi dụng tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng để tìm cách can thiệp vào hoạt động của quân đội; lợi dụng những tác động của mặt trái cơ chế thị trường, chúng đề cao, tuyên truyền, cổ súy cho lối sống thực dụng trong quân nhân hòng làm phai nhạt nghĩa tình đồng chí, đồng đội, từ đó phân hóa nội bộ, chia rẽ đoàn kết, làm cho quân đội biến chất, xa rời bản chất và truyền thống tốt đẹp của quân đội cách mạng.
Chúng triệt để lợi dụng những thiếu sót, khuyết điểm của một bộ phận quân nhân vi phạm pháp luật nhằm kích động, nói xấu, bôi nhọ hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”. Đã có những trường hợp, bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp, chúng tạo cớ dựng lên những vấn đề xung đột, va chạm giữa quân đội với nhân dân địa phương nơi đóng quân; xuyên tạc, cường điệu hóa những sự việc đó nhằm làm rạn nứt quan hệ đoàn kết gắn bó quân đội với nhân dân. 
Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống mạng Internet, qua các tài liệu ấn phẩm đem từ nước ngoài về hoặc dưới các hình thức giao lưu văn hóa, nghệ thuật... để cài những quan điểm sai trái, xuyên tạc truyền thống, nói xấu chính sách, cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, bôi nhọ cán bộ lãnh đạo caocấp của quân đội hòng gây mất đoàn kết, chia rẽ nội bộ quân đội, làm suy giảm những giá trị truyền thống tốt đẹp của quân đội. 
Để nâng cao cảnh giác, chủ động đấu tranh bảo vệ bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội ta trước âm mưu, thủ đọan chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong quân đội. 
Trước hết, phải không ngừng bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, nhiệm vụ cách mạng; nâng cao giác ngộ mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ trong quân đội. 
Giáo dục sâu sắc bản chất, truyền thống vẻ vang của Quân đội ta qua 73 năm xây dựng va âtrưởng thành để cán bộ, chiến sĩ tự hào và phát huy. Qua đó, xây dựng tinh thần trách nhiệm, ý chí và quyết tâm vượt khó khăn, gian khổ để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách được giao. 
Chủ động, tích cực xây dựng trận địa chính trị tư tưởng vững vàng trong quân đội, không để xuất hiện “khoảng trống” về tư tưởng, chủ động ngăn chặn và đánh bại mọi hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới. Các thế lực thù địch đều hiểu rõ rằng, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định đến sức mạnh chiến đấu, chiến thắng của quân đội và bản chất, truyền thống của Quân đội ta. 
Do đó, mục tiêu hàng đầu của các thế lực thù địch là xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, từ đo ásẽ xóa bỏ bản chất, truyền thống tốt đẹp của quân đội. Do vậy, cần kiên quyết đấu tranh vạch rõ bản chất phản động, phản khoa học của các luận điệu xuyên tạc, lừa bịp; đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch phản động. 
Phải làm cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta hiểu, chỉ có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, quân đội mới chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược và xây dựng nên bản chất truyền thống cách mạng tốt đẹp. 
Đồng thời, phải làm cho cán bộ, chiến sĩ ghi sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là: “Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì nó là một quân đội nhân dân do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục”.


CẢNH GIÁC VỚI THỦ ĐOẠN XUYÊN TẠC BẢN CHẤT CÁCH MẠNG CỦA QUÂN ĐỘI CẢNH GIÁC VỚI THỦ ĐOẠN XUYÊN TẠC BẢN CHẤT CÁCH MẠNG CỦA QUÂN ĐỘI Reviewed by Diệp Hoa on 04:44 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Liên hệ gửi bài đăng: [email protected] Được tạo bởi Blogger.