HE HE, ANH NHẠ BỘ GIÁO DỤC: Đề nghị đổi 'học phí' thành 'giá dịch vụ đào tạo'

Mướ[email protected]
Trình bày trước Quốc hội sáng 30/5 các nội dung sửa đổi bổ sung Luật giáo dục đại học, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề cập đổi cụm từ "học phí" thành "giá dịch vụ đào tạo".
"Về quản lý tài chính, tài sản: Sửa đổi để chuyển quy định về học phí sang quy định về định giá dịch vụ đào tạo, phù hợp với Luật giá, Luật Phí và Lệ phí. Theo đó, các dịch vụ do Nhà nước đặt hàng và cấp kinh phí thực hiện do các cơ quan nhà nước quy định khung giá.

Các dịch vụ không sử dụng ngân sách nhà nước, cơ sở GDĐH tự chủ quyết định mức giá dịch vụ, công bố công khai cho từng năm học, khoá học cùng với thông báo tuyển sinh", Bộ trưởng Nhạ nêu.

Các cơ sở GDĐH được Nhà nước giao nhiệm vụ và kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ có trách nhiệm quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý tài chính, tài sản công.

Tài sản của các nhà đầu tư được bảo hộ theo quy định của pháp luật. Tài sản chung hợp nhất không phân chia (được viện trợ, tài trợ, hiến tặng, cho tặng và tài sản khác được pháp luật quy định là tài sản chung hợp nhất không phân chia) thuộc sở hữu của cộng đồng nhà trường, do Hội đồng quản trị, Hội đồng trường đại diện quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của người chuyển giao quyền sở hữu tài sản (nếu có), vì mục đích phát triển trường và vì lợi ích của cộng đồng, theo nguyên tắc bảo toàn và phát triển, không được chuyển thành sở hữu tư nhân.

Trong trường hợp giải thể trường, tài sản chung hợp nhất không phân chia được coi là tài sản chung của cộng đồng do cơ quan nhà nước quản lý, sử dụng cho mục đích phát triển giáo dục đại học.

Qủa là một cơn lên đồng tập thể, sau anh Thể lại là anh Nhạ! Xem ra các anh Bộ Dục đã xem giáo dục là ngành thu tiền rồi!HE HE, ANH NHẠ BỘ GIÁO DỤC: Đề nghị đổi 'học phí' thành 'giá dịch vụ đào tạo' HE HE, ANH NHẠ BỘ GIÁO DỤC: Đề nghị đổi 'học phí' thành 'giá dịch vụ đào tạo' Reviewed by Diệp Hoa on 10:30 Rating: 5
Liên hệ gửi bài đăng: [email protected] Được tạo bởi Blogger.